പ്രവർത്തനങ്ങൾ/പ്രദർശനങ്ങൾ

2019 exhibition

2019 എക്സിബിഷൻ

2020 exhibition

2020 എക്സിബിഷൻ

2021 exhibition

2021 എക്സിബിഷൻ