ആർ & ഡി ടീം

സ്ഥാപിതമായതുമുതൽ, ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി എല്ലായ്പ്പോഴും ശാസ്ത്രീയ വികസന ആശയത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്നു, സാങ്കേതിക ഗവേഷണവും വികസനവും വ്യക്തിഗത പരിശീലനവും ഞങ്ങളുടെ വികസനത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായി എടുക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് 8 സീനിയർ എഞ്ചിനീയർമാർ, 10 ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എഞ്ചിനീയർമാർ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർമാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ 18 മിഡിൽ, സീനിയർ എഞ്ചിനീയർമാർ ഉണ്ട്. സമ്പന്നമായ പ്രവൃത്തിപരിചയവും പ്രൊഫഷണൽ റഫ്രിജറേഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉള്ള, ആകെ 24 പേരുള്ള 6 പേരുണ്ട്, കോൾഡ് ചെയിൻ മേഖലയിലെ വ്യവസായ പ്രമുഖരിൽ അവരും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ R&D ടീമിൽ 1 R&D ഡയറക്ടർ, റഫ്രിജറേഷൻ വ്യവസായത്തിൽ 30 വർഷത്തെ പരിചയം, സീനിയർ എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരുമായി ഏകദേശം 24 പേരുണ്ട്. അതിന്റെ കുടക്കീഴിൽ ഒരു R&D ഗ്രൂപ്പും രണ്ട് R&D ഗ്രൂപ്പുകളും മൂന്ന് R&D ഗ്രൂപ്പുകളും ഉണ്ട്, ആകെ 3 R&D മാനേജർമാരും 14 R&D സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളും 6 R&D അസിസ്റ്റന്റുമാരുമുണ്ട്. ആർ & ഡി ടീമിന് 7 മാസ്റ്റേഴ്സും 3 ഡോക്ടർമാരും ഉൾപ്പെടെ ഒരു ബാച്ചിലേഴ്സ് ബിരുദമോ അതിന് മുകളിലോ ഉണ്ട്. പരിചയസമ്പന്നരും നൂതനവുമായ സാങ്കേതിക ഗവേഷണ വികസന ടീമാണിത്.

R & D team

ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും പുതിയ പ്രക്രിയകളുടെയും ഗവേഷണത്തിനും വികസനത്തിനും വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു, കൂടാതെ എല്ലാ വർഷവും ഗവേഷണത്തിലും വികസനത്തിലും ധാരാളം നിക്ഷേപിക്കുകയും മികച്ച ഫലങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. അവയിൽ, ജിനാൻ സിറ്റി ഹൈടെക് എന്റർപ്രൈസ്, ജിനാൻ സിറ്റി ടെക്നോളജി സെന്റർ എന്നിവയുടെ ഓണററി ടൈറ്റിലുകൾ ഞങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ നിരവധി പേറ്റന്റുകൾക്ക് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

റുണ്ടേ------ നിങ്ങളുടെ കോൾഡ് ചെയിൻ ബിസിനസിന് അകമ്പടി സേവിക്കാൻ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിന്റെയും ശക്തി ഉപയോഗിക്കുക.